¿Me conozco? ¿Me quiero? ¿Me acepto? ¿Me valoro? ¿Me respeto?